شماره‌های پیشین نشریه

(تمدید)فراخوان مقاله دوفصلنامه علمی 
«روش شناسی علوم اسلامی»
(در حال اخذ رتبه علمی پژوهشی)

محورهای فراخوان:
1. چیستی روش شناسی علوم و مطالعات اسلامی و چالش ها و بایسته های آن

 • ضرورت و هدف پرداختن به مباحث روش شناسی در حوزه علوم اسلامی
 • اصول، الزامات و کارکردهای پژوهش های روش شناسانه
 • بضاعت روش‌شناختی علوم اسلامی در گشودن افق‌های تازه تامل و تحقیق
 • بررسی مقایسه ای روش‌شناختی در هر یک از ادوار و مکاتب علوم اسلامی (به تفکیک علوم)
 • نقش رویکردهای مختلف در انتخاب روش حل مسأله
  • رویکرد اجتماعی به علوم اسلامی
  • رویکرد فرهنگی به علوم اسلامی
  • رویکرد مبتنی بر اقتصاد و سیاست به علوم اسلامی
  • رویکردهای چندرشته‌ای، بین‌رشته‌های یا فرا رشته‌ای در علوم اسلامی
  • پارادایم‌های جاری در علوم اسلامی و ظرفیت‌ها و مقاومت‌ها در برابر مطالعات بین‌رشته‌ای
  • ارتقای رویکردهای تحقیق در علوم اسلامی به افقی فراتر از رویکردهای فردی، گزاره‌ای و انتزاعی
  • مشروعیت‌سنجی رویکرد مقارن در استنباط، در نسبت با آموزه‌های کلامی شیعه
  • رویکرد گزاره ای - سیستمی به علوم اسلامی
  • رویکرد خرد – کلان به علوم اسلامی
 • نقش فراعلم در روش حل مسأله
  • نقش ارتکازات در روش علمی
  • نقش پیش فرض های کلامی، فلسفی و ... در روش علمی
  • نقش تجریه زیستی در روش علمی
  • نقش فرهنگ محیطی در روش علمی

2. توصیف و توسعۀ روش‌های کسب معرفت و حل مسئله در رشته‌های علوم اسلامی (اعم از: مطالعات درون رشته‌ای و بین رشته‌ای)

3.  ظرفیت شناسی علوم اسلامی در بهره گیری متقابل از روش های کسب معرفت در سایر علوم (به خصوص علوم انسانی)

 • روش عقلی برهانی در رشته‌های علوم اسلامی
  • میزان بهره‌گیری از یافته‌های عقلی در استدلالات نقلی و لفظی (مدلول التزامی، لوازم عقلی)
  • قیاس به مثابه روش کشف حکم
  • روش کشف مصلحت در فقه حکومتی
  • روش کشف مقاصد شریعت در فقه
 • روش­های عرفی و عقلائی در رشته‌های علوم اسلامی
  • مناشئ ظهور و نقش آن در روش استظهارات قرآنی و حدیثی
  • روش‌های جمع دلالی در میان متفکران اسلامی
 • روش‌های تجربی استقرایی در رشته‌های علوم اسلامی
  • بکارگیری روش تجربی و نیمه‌تجربی کشف در مسأله تواتر و اجماع
  • اجماع و شهرت به مثابه روش احراز سنت
  • حساب احتمالات
  • تراکم ظنون
 • روش تاریخی موجود در رشته‌های علوم اسلامی
  • میزان کارآیی روش‌ها و تکنیک‌های مطالعات تاریخی و باستان‌شناسی در فرایند کشف و فهم عرف، سیره عقلا و متشرعه

4.  روش‌های مواجهه علوم اسلامی با نیازها و موضوعات نوپدید و حل مسائل مستحدثه

 • تعامل و رقابت علوم اسلامی با سایر علوم به ویژه علوم انسانی، و تقویت مرجعیت نسبی آن در عرصه‌های نوپدید (با محوریت فقه مضاف و فلسفه مضاف)
 • امکان‌سنجی و مشروعیت به کار گیری روش‌های کمی-آماری در مطالعات اسلامی
 • امکان‌سنجی و مشروعیت به کارگیری روش‌های جرم‌شناسی در فقه جزائی
 • امکان‌سنجی و مشروعیت به کارگیری روش‌ها و ابزارهای مردم‌شناسی و انسان‌شناسی مدرن برای کشف و فهم عرف و سیره عقلا و متشرعه
 • امکان‌سنجی و مشروعیت بکارگیری روش‌های زمینه‌گرا و کاربردهای آن در احکام ثانویه
 • بازاندیشی در روش‌های مطالعات اسلامی با بهره‌گیری انتقادی از تحولات علوم انسانی
 • اصول، الزامات، کارکردها و روش‌های مطالعات بین‌رشته‌ای میان علوم اسلامی

5.  اشتراکات و تعاملات علوم اسلامی با یکدیگر در روش کسب معرفت، روش تحقیق و حل مسئله
6.  روش‌های کاربردی سازی علوم اسلامی در شاخه‌های مختلف علمی و نیازهای اجتماعی

 • تعامل و تلفیق روش‌های کسب معرفت (روش های ترکیبی) در علوم اسلامی
 • امکان‌سنجی، اصول و الزامات گسترش رویکرد اجتهادی به تمامی علوم اسلامی
 • الزامات روش‌شناختی در تبدیل اصول فقه به اصول عام اجتهاد
 • تأثیرات مطالعات سیستماتیک بر توصیف روش‌ها و مراحل اجتهاد
 • اصول عام اجتهادی در علوم اسلامی
 • روش‌شناسی کسب معرفت در رشته‌های گوناگون علوم اسلامی و مقایسۀ آن با رویکرد اجتهادی
 • معنا، ماهیت و کارکرد اتخاذ روش اجتهادی در منظومه علوم اسلامی
 • بازشناسی و تکمیل رویکرد اجتهادی و دستیابی به مدل بومی حلّ‌مسئله در شاخه‌های گوناگون علوم اسلامی مبتنی بر این رویکرد
 • امکان‌سنجی و مشروعیت بکارگیری اصول و روش‌های استنباط فقهی در علم کلام و بالعکس
 • امکان‌سنجی و مشروعیت بکارگیری اصول و روش‌های استنباط فقهی در اخلاق اسلامی و بالعکس
 • امکان‌سنجی و مشروعیت روش‌های تأویل در تفسیر و کاربرد آن در سایر علوم اسلامی
 • مقایسه روش‌های معناشناسی در منطق و علم اصول
 • مقایسۀ روش‌شناختی تأویل در تفسیر وعرفان

7. تمایزات روش شناختیِ مکاتب گوناگون در علوم اسلامی (با تأکید بر دوره معاصر)

 • روش توسعه حضور علوم و معارف اسلامی در مناسبات و اقدامات اجتماعی
 • روش تبدیل گزاره‌های فلسفی و فقهی به مدل‌های کاربردی در حوزه اجتماعی

8. چیستی و کاربستِ روش‌های عقلی برهانی در رشته‌های علوم اسلامی
9. چیستی و کاربستِ روش‌های عرفی و عقلائی در رشته‌های علوم اسلامی
10. چیستی و کاربستِ روش‌های تجربی استقرایی در رشته‌های علوم اسلامی
11. چیستی و کاربستِ روش‌های نقلی و تاریخی در رشته‌های علوم اسلامی
12. چیستی و کاربستِ روش‌های تفهّمی تفسیری در رشته‌های علوم اسلامی
13. رویکردها و پارادیمهای علمی در علوم اسلامی
14. رهاوردهای روش شناختی علوم اسلامی و علوم انسانی مرتبط، برای یکدیگر.

مهلت ارسال آثار:(تمدید شد) 29 اسفندماه1403
از طریق سامانه های دوفصلنامه به آدرس های زیر: 

برای مقالات زبان عربی به آدرس:
http://manahej.akhs.bou.ac.ir

و برای مقالات زبان فارسی به آدرس:

http://ravesh.akhs.bou.ac.ir

رایانامه مجله:                                      manahej.akhs@bou.ac.ir

امتیازات فراخوان:
ـ ارزیابی و نشر رایگان مقالات دریافتی و چاپ در دو شماره اول
ـ برخورداری مقالات از اعتبار  رتبه علمی پژوهشی مقاله (با توجه به تعمیم امتیاز به شماره های نخست) 
ـ تقدیر مالی از نویسندگان (50  تا  70 میلیون ریال)

آدرس: مشهد، چهارراه خسروی، خیابان آیت الله خزعلی، ساختمان دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، طبقه اول، مجله روش شناسی علوم اسلامی
کد پستی:9134683187
تلفن تماس (از ساعت 8 تا 13): 32233350-051 داخلی: 8638 یا 8554

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر اجرایی کارشناس نشریه اعضای هیات تحریریه اعضای هیات تحریریه بین المللی
دوره انتشار
دو فصلنامه

بانک ها و نمایه نامه ها