اهداف و چشم انداز

اهداف مجله

  1. تحلیل، تقویت، توسعه و نوسازیِ روشها و مبانی تحقیق در علوم اسلامی؛
  2. توسعه، تعمیق و تعمیم رویکرد و روش اجتهادی در علوم اسلامی؛
  3. تقویت و توسعۀ رویکردهای مقارن، مضاف و بین‌رشته‌ای در علوم اسلامی؛
  4. توسعۀ رویکردهای اجتماعی، نظام‌سازی و کاربردسازی در حل‌مسئله در علوم اسلامی.