تمدید فراخوان مقاله در موضوع روش شناسی علوم اسلامی

فراخوان دو فصلنامه پژوهشی روش شناسی علوم اسلامی تا 31 شهریور 1403 تمدید شد.

جهت دریافت محورهای موضوعی و ریز موضوعات به لینک زیر مراجعه نمایید.