داوران

نام داور وابستگی سازمانی
سید مصطفی احمدزاده دانشیار گروه قرآن و مطالعات اجتماعی پژوهشکده اسلام تمدنی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
مصطفی اسکندری استاد سطوح عالی حوزه علمیه مشهد
محمدتقی اسلامی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم
سیدرضی آصف آگاه عضو هیئت علمی
علی الهی خراسانی استادیار پژوهشگاه علوم اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
مجتبی الهی خراسانی مدرّس خارج فقه و اصول، حوزه علمیه مشهد. استادیار مرکز تخصصی آخوند خراسانی ره، مشهد. (وابسته به دانشگاه باقرالعلوم ع، قم). ایران.
سعید بهمنی استادیار/ گروه علوم قرآنی/ پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن/ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
امیر جلیلی قاضی زاده مدرس مرکز تخصصی آخوند خراسانی
داوود حیدری عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد
محمدعلی خادمی کوشا استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
حسن خرقانی استاد گروه قرآن و حدیث دانشگاه علوم اسلامی رضوی
سیدعلی دلبری دانشیار گروه قرآن و حدیث دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد- ایران
علی راد دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران- تهران - ایران
محمد حسن ربانی (بیرجندی) استادیار گروه فقه و مبانی اجتهاد مرکز تخصصی آخوند خراسانی- مشهد- ایران
بلال شاکری استاد سطوح عالی حوزه علمیه مشهد
سید رضا شیرازی استادیار پژوهشکده علوم اسلامی
سیف الله صرّامی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
سید علی طالقانی استادیار دانشگاه باقرالعلوم علیه‌السلام
علی رضا عابدی سرآسیا
احمد علی قانع دانشگاه امام صادق علیه السلام
احمد مبلغی مدرس خارج حوزه علمیه قم و دانشیار دانشگاه مذاهب
عبدالهادی مسعودی رییس و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم حدیث شهرری
حسین ناصری مقدم استاد تمام گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
حسن نقی زاده استاد تمام گروه قرآن و حدیث دانشگاه فردوسی مشهد