شماره‌های پیشین نشریه

با توجه به تعطیلی تابستانی دفتر تبلیغات اسلامی از تاریخ 14 مرداد لغایت 28 مرداد، پیگیری امور مجله از روز شنبه 29مرداد آغاز خواهد شد.

(تمدید)فراخوان مقاله دوفصلنامه علمی 
«روش شناسی علوم اسلامی»
(در حال اخذ رتبه علمی پژوهشی)

محورهای فراخوان:
1. چیستی روش شناسی علوم و مطالعات اسلامی و چالش ها و بایسته های آن

 • ضرورت و هدف پرداختن به مباحث روش شناسی در حوزه علوم اسلامی
 • اصول، الزامات و کارکردهای پژوهش های روش شناسانه
 • بضاعت روش‌شناختی علوم اسلامی در گشودن افق‌های تازه تامل و تحقیق
 • بررسی مقایسه ای روش‌شناختی در هر یک از ادوار و مکاتب علوم اسلامی (به تفکیک علوم)
 • نقش رویکردهای مختلف در انتخاب روش حل مسأله
  • رویکرد اجتماعی به علوم اسلامی
  • رویکرد فرهنگی به علوم اسلامی
  • رویکرد مبتنی بر اقتصاد و سیاست به علوم اسلامی
  • رویکردهای چندرشته‌ای، بین‌رشته‌های یا فرا رشته‌ای در علوم اسلامی
  • پارادایم‌های جاری در علوم اسلامی و ظرفیت‌ها و مقاومت‌ها در برابر مطالعات بین‌رشته‌ای
  • ارتقای رویکردهای تحقیق در علوم اسلامی به افقی فراتر از رویکردهای فردی، گزاره‌ای و انتزاعی
  • مشروعیت‌سنجی رویکرد مقارن در استنباط، در نسبت با آموزه‌های کلامی شیعه
  • رویکرد گزاره ای - سیستمی به علوم اسلامی
  • رویکرد خرد – کلان به علوم اسلامی
 • نقش فراعلم در روش حل مسأله
  • نقش ارتکازات در روش علمی
  • نقش پیش فرض های کلامی، فلسفی و ... در روش علمی
  • نقش تجریه زیستی در روش علمی
  • نقش فرهنگ محیطی در روش علمی

2. توصیف و توسعۀ روش‌های کسب معرفت و حل مسئله در رشته‌های علوم اسلامی (اعم از: مطالعات درون رشته‌ای و بین رشته‌ای)

3.  ظرفیت شناسی علوم اسلامی در بهره گیری متقابل از روش های کسب معرفت در سایر علوم (به خصوص علوم انسانی)

 • روش عقلی برهانی در رشته‌های علوم اسلامی
  • میزان بهره‌گیری از یافته‌های عقلی در استدلالات نقلی و لفظی (مدلول التزامی، لوازم عقلی)
  • قیاس به مثابه روش کشف حکم
  • روش کشف مصلحت در فقه حکومتی
  • روش کشف مقاصد شریعت در فقه
 • روش­های عرفی و عقلائی در رشته‌های علوم اسلامی
  • مناشئ ظهور و نقش آن در روش استظهارات قرآنی و حدیثی
  • روش‌های جمع دلالی در میان متفکران اسلامی
 • روش‌های تجربی استقرایی در رشته‌های علوم اسلامی
  • بکارگیری روش تجربی و نیمه‌تجربی کشف در مسأله تواتر و اجماع
  • اجماع و شهرت به مثابه روش احراز سنت
  • حساب احتمالات
  • تراکم ظنون
 • روش تاریخی موجود در رشته‌های علوم اسلامی
  • میزان کارآیی روش‌ها و تکنیک‌های مطالعات تاریخی و باستان‌شناسی در فرایند کشف و فهم عرف، سیره عقلا و متشرعه

4.  روش‌های مواجهه علوم اسلامی با نیازها و موضوعات نوپدید و حل مسائل مستحدثه

 • تعامل و رقابت علوم اسلامی با سایر علوم به ویژه علوم انسانی، و تقویت مرجعیت نسبی آن در عرصه‌های نوپدید (با محوریت فقه مضاف و فلسفه مضاف)
 • امکان‌سنجی و مشروعیت به کار گیری روش‌های کمی-آماری در مطالعات اسلامی
 • امکان‌سنجی و مشروعیت به کارگیری روش‌های جرم‌شناسی در فقه جزائی
 • امکان‌سنجی و مشروعیت به کارگیری روش‌ها و ابزارهای مردم‌شناسی و انسان‌شناسی مدرن برای کشف و فهم عرف و سیره عقلا و متشرعه
 • امکان‌سنجی و مشروعیت بکارگیری روش‌های زمینه‌گرا و کاربردهای آن در احکام ثانویه
 • بازاندیشی در روش‌های مطالعات اسلامی با بهره‌گیری انتقادی از تحولات علوم انسانی
 • اصول، الزامات، کارکردها و روش‌های مطالعات بین‌رشته‌ای میان علوم اسلامی

5.  اشتراکات و تعاملات علوم اسلامی با یکدیگر در روش کسب معرفت، روش تحقیق و حل مسئله
6.  روش‌های کاربردی سازی علوم اسلامی در شاخه‌های مختلف علمی و نیازهای اجتماعی

 • تعامل و تلفیق روش‌های کسب معرفت (روش های ترکیبی) در علوم اسلامی
 • امکان‌سنجی، اصول و الزامات گسترش رویکرد اجتهادی به تمامی علوم اسلامی
 • الزامات روش‌شناختی در تبدیل اصول فقه به اصول عام اجتهاد
 • تأثیرات مطالعات سیستماتیک بر توصیف روش‌ها و مراحل اجتهاد
 • اصول عام اجتهادی در علوم اسلامی
 • روش‌شناسی کسب معرفت در رشته‌های گوناگون علوم اسلامی و مقایسۀ آن با رویکرد اجتهادی
 • معنا، ماهیت و کارکرد اتخاذ روش اجتهادی در منظومه علوم اسلامی
 • بازشناسی و تکمیل رویکرد اجتهادی و دستیابی به مدل بومی حلّ‌مسئله در شاخه‌های گوناگون علوم اسلامی مبتنی بر این رویکرد
 • امکان‌سنجی و مشروعیت بکارگیری اصول و روش‌های استنباط فقهی در علم کلام و بالعکس
 • امکان‌سنجی و مشروعیت بکارگیری اصول و روش‌های استنباط فقهی در اخلاق اسلامی و بالعکس
 • امکان‌سنجی و مشروعیت روش‌های تأویل در تفسیر و کاربرد آن در سایر علوم اسلامی
 • مقایسه روش‌های معناشناسی در منطق و علم اصول
 • مقایسۀ روش‌شناختی تأویل در تفسیر وعرفان

7. تمایزات روش شناختیِ مکاتب گوناگون در علوم اسلامی (با تأکید بر دوره معاصر)

 • روش توسعه حضور علوم و معارف اسلامی در مناسبات و اقدامات اجتماعی
 • روش تبدیل گزاره‌های فلسفی و فقهی به مدل‌های کاربردی در حوزه اجتماعی

8. چیستی و کاربستِ روش‌های عقلی برهانی در رشته‌های علوم اسلامی
9. چیستی و کاربستِ روش‌های عرفی و عقلائی در رشته‌های علوم اسلامی
10. چیستی و کاربستِ روش‌های تجربی استقرایی در رشته‌های علوم اسلامی
11. چیستی و کاربستِ روش‌های نقلی و تاریخی در رشته‌های علوم اسلامی
12. چیستی و کاربستِ روش‌های تفهّمی تفسیری در رشته‌های علوم اسلامی
13. رویکردها و پارادیمهای علمی در علوم اسلامی
14. رهاوردهای روش شناختی علوم اسلامی و علوم انسانی مرتبط، برای یکدیگر.

مهلت ارسال آثار:(تمدید شد) 31 شهریور ماه 1401
از طریق سامانه های دوفصلنامه به آدرس های زیر: 

برای مقالات زبان عربی به آدرس:
http://manahej.akhs.bou.ac.ir

و برای مقالات زبان فارسی به آدرس:

http://ravesh.akhs.bou.ac.ir

رایانامه مجله:                                      manahej.akhs@bou.ac.ir

امتیازات فراخوان:
ـ ارزیابی و نشر رایگان مقالات دریافتی و چاپ در دو شماره اول
ـ برخورداری مقالات از اعتبار  رتبه علمی پژوهشی مقاله (با توجه به تعمیم امتیاز به شماره های نخست) 
ـ تقدیر مالی از نویسندگان (30 تا 50 میلیون ریال)

آدرس: مشهد، چهارراه خسروی، خیابان آیت الله خزعلی، ساختمان دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، طبقه اول، مجله روش شناسی علوم اسلامی
کد پستی:9134683187
تلفن تماس (از ساعت 8 تا 13): 32233350-051 داخلی: 8638 یا 8554

شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها