اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

مجتبی الهی خراسانی

رییس میز توسعه و توانمندسازی علوم اسلامی و مدرس خارج حوزه علمیه مشهد

elahiyahoo.com

سردبیر

احمد مبلغی

فقه و اصول مدرّس خارج حوزه و دانشیار دانشگاه مذاهب اسلامی، قم، ایران

mobaleghigmail.com

مدیر اجرایی

بلال شاکری

فقه و اصول مدیر پژوهش مرکز تخصصی

belaliran.ir

دبیر تحریریه

سیدمصطفی اختراعی طوسی

فقه و حقوق اسلامی مدرس دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)، پژوهشگر و دبیرتحریریه دو فصلنامه روش شناسی و جستارهای فقهی و اصولی

m.toosi60gmail.com
+985132213325
0000-0003-0398-1759

کارشناس نشریه

محمد گرمابی

کارشناس نشریه روش شناسی علوم اسلامی وابسته به مرکز تخصصی آخوند خراسانی مشهد

garmabi52gmail.com
05132233813