اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

مجتبی الهی خراسانی

استادیار دانشگاه باقرالعلوم (ع)؛ عضو هیئت علمی مرکز تخصصی آخوند خراسانی، مدرس خارج حوزه علمیه مشهد. و رئیس میز توسعه و توانمندسازی علوم اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی

mojtaba.elahi.khorasanigmail.com

سردبیر

احمد مبلغی

فقه و اصول مدرّس خارج حوزه و دانشیار دانشگاه مذاهب اسلامی، قم، ایران

mobaleghigmail.com

مدیر اجرایی

سیدمصطفی اختراعی طوسی

فقه و حقوق اسلامی مدرس دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)، پژوهشگر و دبیرتحریریه دو فصلنامه روش شناسی و جستارهای فقهی و اصولی

m.toosi60gmail.com
+985132213325
0000-0003-0398-1759

کارشناس نشریه

محمد گرمابی

کارشناس نشریه روش شناسی علوم اسلامی وابسته به مرکز تخصصی آخوند خراسانی مشهد

garmabi52gmail.com
05132233813

اعضای هیات تحریریه

احمد مبلغی

مدرس خارج حوزه علمیه قم

mobaleghigmail.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

احمد پاکتچی

روش شناسی علوم اسلامی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام و سفیر ایران در یونسکو

a.pakatchiisu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

احد فرامرز قراملکی

فلسفه استاد دانشگاه تهران و مدیر عامل بنیاد پژوهشهای اسلامی آستانقدس رضوی

ghmalekiut.ac.ir

علیرضا قائمی نیا

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، دانشیار گروه معرفت شناسی و دانش

gaeminiyagmail.com

سید علی العباس الموسوی

فقه و اصول سردبیرمجله علمی پژوهشی «المنهاج» لبنان

mosavigmail.com

سید علی طالقانی

فلسفه علم، کلام اسلامی، روش شناسی فلسفه عضو هیئت علمی مرکز تخصصی آخوندخراسانی و استادیار دانشگاه باقرالعلوم (ع) مشهد، مدرس سطوح عالی حوزه علمیه مشهد.

taleqanibou.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

سعید جازاری معمویی

رئیس دانشگاه اهل البیت علیهم السلام ، مدرس سطوح عالی حوزه علمیه، و رایزن فرهنگی ایران در فرانسه

jazari_saeedyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

مجتبی الهی خراسانی

فقه و اصول، فلسفه و روش شناسی فقه، استادیار دانشگاه باقرالعلوم (ع) و عضو هیئت علمی مرکز تخصصی آخوند خراسانی، مدرس خارج حوزه علمیه مشهد. و رئیس میز توسعه و توانمندسازی علوم اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی

mojtaba.elahi.khorasanigmail.com